หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลบริษัท : วิสัยทัศน์และพันธกิจ
Print This Email This
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษา ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และใฝ่หาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการความโปร่งใส อาศัยนวัตกรรมเพื่อการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

 1. รักษาอัตราการทำกำไรที่ดีอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการส่งมอบความสำเร็จให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพและประโยชน์ของทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 2. มุ่งแสวงหาช่องทางการลงทุน และโอกาสทางธุรกิจ
 3. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ประเทศชาติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม
 4. พัฒนากระบวนการทำงานผ่านนวัตกรรม พร้อมกับพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ค่านิยม (Value)

 1. บริการดีและรวดเร็ว คุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจ
 2. มุ่งมั่น กล้าแกร่งทั้งกายและใจ
 3. สามัคคี ทำงานเป็นทีม
 4. ซื่อสัตย์ มีวินัย สัมมาคารวะ และจรรยาบรรณ
 5. คิดสร้างสรรค์ พูดสร้างสรรค์ และทำงานอย่างสร้างสรรค์
 6. เรียนรู้ตลอดชีวิต
 7. พร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 8. รักษาชื่อเสียงของตนเองและองค์กร
 9. กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็น โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
 10. มีทัศนคติที่ดี 

กลยุทธ์ของบริษัท (Strategy)

 1. เลือกคู่ค้าที่มีความโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ โดยมีผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม
 2. ควบคุมต้นทุน คุณภาพ และเวลา ส่งมอบงานให้ลูกค้าพึงพอใจ
 3. สร้างเครือข่าย ขยายตลาดในการหาช่องทางการลงทุน และธุรกิจใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น
 4. พัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบการทำงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 5. พัฒนานวัตกรรม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาบริหารจัดการองค์ความรู้

เป้าหมายระยะยาว

 1. สร้างรายได้ที่ดีเติบโตต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการลงทุนและธุรกิจที่หลากหลาย
 2. เป็นบริษัทที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ภายในปี พ.ศ.2580
 3. มีธรรมาภิบาลตลอดกระบวนการทำธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ

หมายเหตุ : ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

ข้อมูลบริษัท
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อีเมล์รับข่าวสาร
หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุด
จากทางบริษัทของเรา