หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น : การประชุมผู้ถือหุ้น
Print This Email This
 
การประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
Enclosures
 • วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง และเหตุผล ของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
ดาวน์โหลด
 • รายงานประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
 • รายงานแห่งความยั่งยืน 2559
ดาวน์โหลด
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ดาวน์โหลด
 • รายละเอียดคำนวณการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PPS-W1)
ดาวน์โหลด
 • เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
 • ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และวิธีการลงคะแนนเสียง
ดาวน์โหลด
 • แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
Enclosures
 • วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง และเหตุผล ของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณา ของผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
ดาวน์โหลด
 • รายงานประจำปี 2558
ดาวน์โหลด
 • รายงานแห่งความยั่งยืน 2558
ดาวน์โหลด
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ดาวน์โหลด
 • รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (PPS-W1)
ดาวน์โหลด
 • เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
 • ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และวิธีการลงคะแนนเสียง
ดาวน์โหลด
 • แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
 
ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้หุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
สิ่งที่แนบมาด้วย
 • วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผลของความเห็น ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
ดาวน์โหลด
 • รายงานประจำปี 2557
ดาวน์โหลด
 • รายงานแห่งความยั่งยืน 2557
ดาวน์โหลด
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและการกำหนดอำนาจกรรมการ
ดาวน์โหลด
 • เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
 • ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และวิธีการลงคะแนนเสียง
ดาวน์โหลด
 • แผนที่ สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
 
ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้หุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
สิ่งที่แนบมาด้วย
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
ดาวน์โหลด
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556
ดาวน์โหลด
 • รายงานประจำปี 2556
ดาวน์โหลด
 • ตารางรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ปี 2555 และปี 2556
ดาวน์โหลด
 • ตารางค่าตอบแทนกรรมการ
ดาวน์โหลด
 • ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ดาวน์โหลด
 • ตารางค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ดาวน์โหลด
 • ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
 • เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และวิธีการลงคะแนนเสียง
ดาวน์โหลด
 • แผนที่ของสถานที่ประชุม
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
 
ประจำปี 2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้หุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิ์เพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
สิ่งที่แนบมาด้วย
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
ดาวน์โหลด
 • สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2556
ดาวน์โหลด
 • รายงานประจำปี 2555
ดาวน์โหลด
 • ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ดาวน์โหลด
 • ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
 • เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และวิธีการลงคะแนนเสียง
ดาวน์โหลด
 • แผนที่ของสถานที่ประชุม
ดาวน์โหลด