หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Print This Email This
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • ประวัติ
 • ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
 • การสรรหาคณะกรรมการ
 • รายงาน
 
นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
Shareholding (%) -
Academic Degree and Training
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee 17/2556
 • สัมมนา Anti-Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors
Working Experience
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
2541 - 2553 Audit Partner Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited
2529 - 2541 Vice President, Provident Fund บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
2518 - 2528 Audit Manager สำนักงานไชยยศ
นายคเชนทร์ เบญจกุล
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2549 Thai Institute of Directors
ประสบการณ์การทำงาน
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
นางสาววรภรณ์ พุภภิญโญ
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและจัดซื้อ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.026
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ทางการสอบบัญชี
  คณะพาณิชย์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - 2559 กรรมการบริหาร โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2558 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และบริการองค์กร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2535 - 2554 Partner บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ภารกิจและความรับผิดชอบงานด้านสรรหา

 1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ที่ว่างลงไม่ว่าตำแหน่งนั้นจะว่างลงด้วยสาเหตุใดก็ตาม
 2. ตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินการติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดี จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
 4. คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร

ภารกิจและความรับผิดชอบงานด้านพิจารณาค่าตอบแทน

 1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายมีความเหมาะสม
 2. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ เห็นชอบ
 3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะต้องนำบรรจุเข้าเป็น ระเบียบวาระการประชุมและขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
 4. พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี)
 5. ปฎิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เพื่อให้การปฎิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการค่าตอบแทน ดำเนินการ ดังนี้

 1. ในการปฎิบัติตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจจะแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาภายนอกได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

 1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็น ส่วนใหญ่
 2. จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้า มาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
 3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
 4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากข้อ 1 ไม่ควรร่วมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
 5. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมี นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการ และ นางวรภรณ์ ชาวนา เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติภารกิจสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้

 1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยยึดถือกฎบัตรฯ, กฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน, กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นแนวทางในการพิจารณา รวมทั้งคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาให้ได้เพียงพอ
 2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และ ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ การเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ


(นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์)
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อีเมล์รับข่าวสาร
หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุด
จากทางบริษัทของเรา