หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลบริษัท : คณะผู้บริหาร
Print This Email This
 
คณะผู้บริหาร
นายธัช ธงภักดิ์
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 1.42
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
 • Master of Engineering Administration สาขาบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100/2013 Thai Institute of Directors
 • สัมมนา FID ครั้งที่ 3/2556 เรื่องควบรวมอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จ
 • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) รุ่น 24/2015 Thai Institute of Directors
 • สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2541 - 2554 ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
2531 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
2531 - 2541 ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
2529 - 2530 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ David Allen Company, Washington D.C., USA
2527 - 2528 วิศวกรประมาณราคา บริษัท
ไทยโคโนอิเกะ คอนสตรัคชั่น จำกัด
นายพงศ์ธร ธาราไชย
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 13.456
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
 • ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil) Kyoto University, Japan
 • ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois at Urba ba-Champaign, USA
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายธุรกิจ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Future Entrepreneurs Forum (FEF) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5/2553 Thai Listed Company Association (TLCA)
 • หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
 • สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014 (ACEP 1) Th ai Institute of Directors
 • หลักสูตร “การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014)
 • หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014)
 • หลักสูตร “นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557” Thai Investors Academy
 • โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท
ENSEMBLE EQUITY PTE, LTD.
2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน ประเทศไทย จำกัด
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จำกัด
2547 - 2554 กรรมการ บริษัท โรมาโนแกทแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด
2546 - 2554 ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
2541 - 2543 วิศวกรโยธา บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
2540 วิศวกรโยธา (ออกแบบ) บริษัท สยามอินโนเวชั่น เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก
กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.011
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี Bachelor of Science in Civil Engineer, University of Northern Philippines
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2555 - 2558 กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2535 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นายนพรัตน์ นรินทร์
กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.026
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA สาขาบริหารธุรกิจ
  (การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตร Mini Master in HR Management คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
2555 - 2558 กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2555 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโครงการ/ผู้อำนวยการโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นายธีรธร ธาราไชย
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และผู้ช่วยกรรมการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 13.763
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
 • Ph.D. in Civil Engineer/Construction Management / University of Michigan
 • M.S.E. in Construction Engineer and Management / University of Michigan
 • Executive MBA / Sasin of Chulalongkorn University
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2551 Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4/2552 Thai Listed Company Association (TLCA)
 • Strategic CFO in Capital Markets Program (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 • สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • สัมมนาเรื่อง CFO in the new financial world (2015) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และบริการองค์กร
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท
ENSEMBLE EQUITY PTE, LTD.
2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จำกัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)
2548 - 2556 ผู้อำนวยการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้
เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
2540 - 2541 วิศวกรโยธา บริษัท นันทวัน จำกัด
นางสาววรภรณ์ พุภภิญโญ
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและจัดซื้อ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.026
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ทางการสอบบัญชี
  คณะพาณิชย์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - 2559 กรรมการบริหาร โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2558 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และบริการองค์กร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2535 - 2554 Partner บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
ข้อมูลบริษัท
คณะผู้บริหาร
อีเมล์รับข่าวสาร
หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุด
จากทางบริษัทของเรา