หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลทางการเงิน : ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Print This Email This
 
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2557
31/12/2557
งบปี 2558
31/12/2558
งบปี 2559
31/12/2559

ไตรมาสที่1/60
31/03/2560

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ        
สินทรัพย์รวม 233.68 217.93 291.65 305.19
หนี้สินรวม 54.04 44.89 74.66 74.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น 179.73 173.74 216.28 230.65
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 100.00 100.00 120.00 127.40
รายได้รวม 267.41 239.34 319.41 94.43
กำไรสุทธิ 17.72 3.39 32.18 14.14
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.01 0.07 0.03
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ        
ROA(%) 10.09 2.57 16.32 19.61
ROE(%) 9.91 1.92 16.50 20.25
อัตรากำไรสุทธิ(%) 6.63 1.42 10.07 14.98