หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท
Print This Email This
 
คณะกรรมการบริษัท
 • ประวัติ
 • ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
 • การสรรหาคณะกรรมการ
 • รายงาน
 
นายประสงค์ ธาราไชย
ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
และประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 14.007
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 Thai Institute of Director
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 34/2014 Thai Institute o f Directors
 • หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014 Thai Institute of Directors
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - 2558 อุปนายก สภาวิศวกร
2551 - 2553 นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2547 - 2549 เลขาธิการ สภาวิศวกร
2546 - 2547 เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท พีพีเอส ดีไซน จำกัด
2519 - 2530 รองประธานผู้จัดการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด
2516 - 2519 ผู้จัดการโครงการ บริษัท ประมวลพัฒนาการ จำกัด
2514 - 2516 ผู้จัดการโครงการ บริษัท วัฒนา
เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด
2511 - 2512 วิศวกรสนาม บริษัท ประมวลพัฒนาการ จำกัด
นายธัช ธงภักดิ์
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 1.42
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
 • Master of Engineering Administration สาขาบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100/2013 Thai Institute of Directors
 • สัมมนา FID ครั้งที่ 3/2556 เรื่องควบรวมอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จ
 • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) รุ่น 24/2015 Thai Institute of Directors
 • สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2541 - 2554 ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
2531 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
2531 - 2541 ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
2529 - 2530 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ David Allen Company, Washington D.C., USA
2527 - 2528 วิศวกรประมาณราคา บริษัท
ไทยโคโนอิเกะ คอนสตรัคชั่น จำกัด
นายพงศ์ธร ธาราไชย
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 13.456
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
 • ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil) Kyoto University, Japan
 • ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois at Urba ba-Champaign, USA
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายธุรกิจ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Future Entrepreneurs Forum (FEF) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5/2553 Thai Listed Company Association (TLCA)
 • หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
 • สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014 (ACEP 1) Th ai Institute of Directors
 • หลักสูตร “การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014)
 • หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014)
 • หลักสูตร “นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557” Thai Investors Academy
 • โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท
ENSEMBLE EQUITY PTE, LTD.
2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน ประเทศไทย จำกัด
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จำกัด
2547 - 2554 กรรมการ บริษัท โรมาโนแกทแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด
2546 - 2554 ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
2541 - 2543 วิศวกรโยธา บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
2540 วิศวกรโยธา (ออกแบบ) บริษัท สยามอินโนเวชั่น เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
นายธีรธร ธาราไชย
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และผู้ช่วยกรรมการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 13.763
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
 • Ph.D. in Civil Engineer/Construction Management / University of Michigan
 • M.S.E. in Construction Engineer and Management / University of Michigan
 • Executive MBA / Sasin of Chulalongkorn University
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2551 Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4/2552 Thai Listed Company Association (TLCA)
 • Strategic CFO in Capital Markets Program (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 • สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • สัมมนาเรื่อง CFO in the new financial world (2015) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และบริการองค์กร
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท
ENSEMBLE EQUITY PTE, LTD.
2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จำกัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)
2548 - 2556 ผู้อำนวยการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้
เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
2540 - 2541 วิศวกรโยธา บริษัท นันทวัน จำกัด
พล.ต.ท. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
 • ปริญญาตรีแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การบริหารจัดการ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจรุ่นที่ 14
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555
ประสบการณ์การทำงาน
2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการร่วมศูนย์โรคหัวใจ และผู้อำนวยการศูนย์อายุรกรรม บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
2551 - 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร/ธุรการ วิจัยและวิชาการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
Shareholding (%) -
Academic Degree and Training
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee 17/2556
 • สัมมนา Anti-Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors
Working Experience
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
2541 - 2553 Audit Partner Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited
2529 - 2541 Vice President, Provident Fund บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
2518 - 2528 Audit Manager สำนักงานไชยยศ
นายคเชนทร์ เบญจกุล
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2549 Thai Institute of Directors
ประสบการณ์การทำงาน
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่อง ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาด หลักทรัพย์ฯ หรือตามหน่วยงานอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
 2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
 3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
 4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทต่อไป
 6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัท
 7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข อำนาจนั้นๆ ได้
 8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
 9. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณา อนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
 10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงาน การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือ มอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) สำหรับทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท

 1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่ อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
 2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
  • ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  • ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำนวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  • บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึง มี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
 3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการ ที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกไปนั้น ชอบที่ จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะออกจาก ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
 5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ เหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ ที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
 6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน สี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
 8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการ คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
 9. คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นกรรมการหรือไม่ ก็ได้
 10. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ เพื่อมาทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทน ตำแหน่งที่ว่างลง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องทำหน้าที่พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ตลอดจน ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพื่อกำหนดองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท กำหนดหลักเกณฑ์ การสรรหา และสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณา คัดเลือก และกลั่นกรอง หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบ และโปร่งใส เพื่อเสนอ ขอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

Under Construction

ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
อีเมล์รับข่าวสาร
หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุด
จากทางบริษัทของเรา