หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / นโยบายต่างๆ : นโยบายต่างๆ
Print This Email This
 
นโยบายต่างๆ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ดาวน์โหลด
 
ช้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดาวน์โหลด
 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ดาวน์โหลด
 
ข้อบังคับบริษัท ดาวน์โหลด
 
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดาวน์โหลด
 
แนวทางปฎิบัติและนโยบายในการควบคุมการปฎิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
 
นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัท ดาวน์โหลด
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลด
 
แผนงานนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ดาวน์โหลด
 
นโยบายด้านภาษีอากร ดาวน์โหลด