หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
Print This Email This
 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ประวัติ
 • ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
 • การสรรหาคณะกรรมการ
 • รายงาน
 
นายพงศ์ธร ธาราไชย
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 13.456
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
 • ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil) Kyoto University, Japan
 • ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois at Urba ba-Champaign, USA
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายธุรกิจ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Future Entrepreneurs Forum (FEF) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5/2553 Thai Listed Company Association (TLCA)
 • หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
 • สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014 (ACEP 1) Th ai Institute of Directors
 • หลักสูตร “การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014)
 • หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014)
 • หลักสูตร “นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557” Thai Investors Academy
 • โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท
ENSEMBLE EQUITY PTE, LTD.
2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน ประเทศไทย จำกัด
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จำกัด
2547 - 2554 กรรมการ บริษัท โรมาโนแกทแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด
2546 - 2554 ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
2541 - 2543 วิศวกรโยธา บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
2540 วิศวกรโยธา (ออกแบบ) บริษัท สยามอินโนเวชั่น เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
Shareholding (%) -
Academic Degree and Training
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee 17/2556
 • สัมมนา Anti-Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors
Working Experience
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
2541 - 2553 Audit Partner Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited
2529 - 2541 Vice President, Provident Fund บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
2518 - 2528 Audit Manager สำนักงานไชยยศ
นายเอกกมล เลิศชุณหะเกียรติ
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้อำนวยการโครงการ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.021
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2538 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลลและพัฒนาองค์กร
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)0.006
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตร หลักสูตรการอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2556 - 2559 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นางวณิชธนันท์ วิจักขณ์สังสิทธ์
กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม, กรรมการสวัสดิการ, ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
และพัฒนาธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.026
คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี : วศ.บ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543
 • ปริญญาโท : M.S.E. (Civil Engineering) University of Michigan at Ann Arbor, USA พ.ศ. 2545
 • หลักสูตร โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ (2014)
 • หลักสูตร การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Reporting)
 • หลักสูตร Responsible Supply Chain Management
 • หลักสูตร Stakeholder Engagement
ประสบการณ์การทำงาน
2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโครงการ
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2545 - 2555 ผู้จัดการโครงการ
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล(CG)

 1. กำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 2. ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการกำกับดูแล กิจการที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 3. ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้เหมาะสม ทันสมัย และกำหนดแนวทางให้ สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
 4. ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ/li>
 5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR)

 1. พิจารณา ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
 2. พิจารณากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 3. พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท
 4. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของ โครงการ
 5. ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) ของบริษัทฯ
 6. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอย่างน้อยอีก 1 คนเป็นกรรมการบริหาร มีวาระในการด􀄞ำรงต􀄞ำแหน่ง วาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต􀄞ำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิด ชอบต่อสังคมตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2558 คณะกรรมการธรรมาภิ บาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง และได้พิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 1. ความเหมาะสมของกฎบัตร คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร พร้อมมีความเห็นให้ปรับแก้ร่างกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมในบางข้อ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม มากยิ่งขึ้น
 2. จัดทำแผนแม่บท (Roadmap) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้จัดทำ แผนแม่บท (Roadmap) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาบริษัทฯ รวมถึง ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ที่ สอดรับกับแผนแม่บทดังกล่าวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ ต่อสังคมยังได้จัดทำแผนงานต่างๆ ขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของบริษัทฯ ให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง อาทิ แผนการฝึกอบรมพนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ แผนงานการจัดทำระบบ Knowledge Management
 3. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ร่วมกันวิเคราะห์ ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความยั่งยืนและพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับความยั่งยืน 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ ความเสี่ยงด้านคุณภาพควบคู่ ไปกับความปลอดภัย และความเสี่ยงด้านความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการป้องกัน และแก้ไขที่เหมาะสม คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อจัดทำแผนลดความ เสี่ยงที่เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดดังกล่าว พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทราบโดยทั่วกัน เพื่อดำเนิน การตามแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ซึ่งจากการดำเนินงานทั้งหมดดังกล่าว บริษัทฯ เห็นว่า จะมีส่วนช่วยกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไปพร้อมๆ กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต(นายพงศ์ธร ธาราไชย))
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อีเมล์รับข่าวสาร
หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุด
จากทางบริษัทของเรา